Grantor Schemas

Schema Name Schema Type Schema Version V2.0
AgencyManagePackage-V1.0 Agency yes
AgencyUpdateApplicationInfo-V1.0 Agency yes
GrantsCommonElements-V1.0  Common yes
GrantsCommonTypes-V1.0 Common yes
GrantsForecastSynopsis-V1.0 Agency yes
GrantsFundingSynopsis-V2.0 Agency yes
GrantsOpportunity-V1.0 Agency yes
GrantsPackage-V1.0 Agency yes
GrantsRelatedDocument-V1.0 Agency yes
GrantsTemplate-V1.0 Agency yes
OpportunityDetail-V1.0 Agency yes